Get Adobe Flash player
Our partners

CLUSTER cooperates with: .

 • prof. Mieczysław Szalecki
  Specialist in Paediatrics and Endocrinology
  Swietokrzyskie Consultant in Paediatrics
  .
 • prof. Marianna Janion
  Swietokrzyskie Consultant in Cardiology
  Specialist in Cardiology

  .
 • prof. Stanisław Głuszek
  Swietokrzyskie Consultant in Surgery
  Specialist in Surgery and Oncology Surgery

  .
 • prof. Marcin Majka
  Head of Department of Clinical Immunology and Transplantology, Collegium Medicum of the Jagiellonian University
  .
Main Page News

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-01-2019

Numer ogłoszenia:

13929

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w Kielcach, ul. Robotnicza 1, parter budynku – Recepcja Główna , 
25 - 662 Kielce w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 4 stycznia 2019 do godz. 24.00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Promyk Zdrowia Sp. z o.o. 
ulica Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów
Przetarg nieograniczony ofertowy na usługę wykonania projektu budowlanego budynku produkcyjno – administracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną. 
Nie otwierać do dnia 7 stycznia do godz. 12.00.
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Borowiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 004 666

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego budynku produkcyjno – administracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego budynku produkcyjno – administracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną.
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą: „POSZERZENIE ZAKRESU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PROMYK ZDROWIA DLA WSPARCIA ORAZ ROZWOJU MŚP W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 "Konkurencyjna Gospodarka", Działanie 2.1 " Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego budynku produkcyjno – administracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji - Specyfikacji Warunków Zamówienia

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania całego zamówienia - do 30.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji - Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 
• nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn formalnych.
2. Oferty zostaną ocenione przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego do oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert w skład powołanej Komisji wchodzą następujące osoby:
• Robert Frańczak - Przewodniczący Komisji, 
• Katarzyna Nogal - Nowak - Członek Komisji.
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: cena - 100%.
a) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
b) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
c) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Komisja Przetargowa spośród tych ofert wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o inne kryteria lub też w drodze negocjacji z tymi Oferentami.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Promyk Zdrowia Sp. z o.o.

Adres

Małogoska 25

28-300 Jędrzejów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

41 386 18 82

Fax

41 386 18 82

NIP

6562227812

Numer naboru

RPSW.02.01.00-IZ.00-26-202/18

 

W związku z opracowaniem projektu badawczego PROMYK ZDROWIA Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert wstępnych do dnia  03 czerwiec 2015 roku na :

a)      sprzęt medyczny i badawczy zgodnie z wykazem

b)      wynajem powierzchni zgodnie z wykazem

c)       wykonanie zabiegów z zakresu ortopedii – zgodnie z wykazem

Wszystkie szczegółowe wykazy są do uzyskania w biurze PROMYK ZDROWIA. Zainteresowane podmioty zapraszamy do biura spółki lub o zapytanie na adres poczty elektronicznej This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Oferty można składać w formie papierowej  w zamkniętej i opisanej kopercie:

-  sprzęt medyczny i badawczy zgodnie z wykazem

-  wynajem powierzchni zgodnie z wykazem

-  wykonanie zabiegów z zakresu ortopedii – zgodnie z wykazem

w biurze PROMYK ZDROWIA Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów,  ul. Małogoska 25

Informujemy że złożone oferty są  ofertami  wstępnymi. W przypadku uzyskania przez PROMYK ZDROWIA dofinansowania , zostanie ogłoszony przetarg w trybie Kodeksu Cywilnego i na tej podstawie zostaną wybrani dostawcy i wykonawcy usług.